کارگاه یک روزه آموزش بسته جدید کودک سالم

کارگاه یک روزه با موضوع «بسته جدید کودک سالم» ویژه ماماها، بهورزان و مراقبین سلامت برگزار شد

مهندس علیرضا مساح در ابتدای این کارگاه، بر لزوم پیگیری دقیق‌تر گروه مادران و کودکان به عنوان حساس ترین گروه های جمعیتی از نظر  سازمان جهانی بهداشت  تایید کرد  و  پیشبرد  برنامه های صیانت از جمعیت را به عنوان اولویت اصلی برنامه های بهداشتی مطرح کرد.

 

در ادامه آموزش بسته جدید کودک سالم با موضاعات ذیل با تدریس مسولین واحدهای فنی برگزار گردید:

 

ASQ3 – ASQ SE (تکامل) با تدریس:                                   سرکار خانم انصاری

 

برنامه واکسیناسیون کودکان با  تدریس:                            جناب آقای نوروزی

 

تن سنجی کودکان و ارزیابی تغذیه  با تدریس:                   سرکارخانم الهام زارعی

 

غربالگری نوزادان و ارزیابی بینایی و شنوایی با تدریس:    جناب آقای اسماعیلی

 

ارزیابی سلامت دهان و دندان با تدریس:                            سرکارخانم صامت

 

 

گالری تصاویر: