دسترسی به لینک فصلنامه بهورز

به منظور اطلاع رسانی بیشتر و فراهم آوری امکان دسترسی آسان و مناسب تر برای کارکنان نظام سلامت به ویژه بهورزان جهت دریافت و استفاده از فصلنامه های بهورزی به لینک ذیل مراجعه نمایید.