آگهی جذب نیروهای مشاغل بهداشتی

مرکز بهداشت شهرستان گراش جهت تکمیل نیروهای ستادی و محیطی اقدام به جذب نیروهای بهداشتی به صورت طرحی می نماید . از متقاضیان دعوت به عمل می آید .

 

شرایط جذب نیروهای مشاغل بهداشتی