با انجام به موقع غربالگری  نوزادان(۷۲ ساعت پس از تولد) از بروز بیماریهایی که منجر به عقب ماندگی ذهنی آنها می شود پیشگیری کنید.