معاونت بهداشتی

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

مهندس علیرضا مساح قطب آبادی

سمت: معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد محیط زیست

پست الکترونیک: health@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۵۱۰۳۳      ۰۷۱۵۲۴۵۱۴۴۶