مدیریت امور مالی

مسئول واحد امور مالی معاونت بهداشتی

 

 

رضا خرم پی

سمت : سرپرست امور مالي

مدرک تحصیلی : كارشناسي حسابداري

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی: 201

 

 khorampey

 

 

سهيلا دهنوي

سمت : مسئول درآمد و امین اموال

مدرک تحصیلی : كارشناسي حسابداري

تلفن داخلی: 215


 

حميد عبدالهي

سمت : حسابدار و کارپرداز

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد حسابداري

تلفن داخلی: 221