روابط عمومی

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشتی

 

زهرا صامت

سمت : مدیر روابط عمومی معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی : كارشناسی مدارك پزشكي

پست الکترونیکی: amar@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: 213

 

 samet