روابط عمومی

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشتی

 

سمیه سادات خرم روز

سمت : مدیر روابط عمومی معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی : کاردان فن آوری و اطلاعات

پست الکترونیکی:

تلفن ۵۲۴۴۰۳۴۹