معاون فنی

معاون فنی و اجرایی معاونت بهداشتی

 

ثریا انصاری

سمت : معاون فنی

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی: ۲۰۲

ثریا انصاری