معاون فنی و اجرایی

معاون فنی و اجرایی معاونت بهداشتی

 

مهندس علیرضا مساح

سمت : معاون فني و اجرايي

مدرک تحصیلی : كارشناس بهداشت محیط

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی: 202

 

 masah