گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

 

فاطمه کیانپور

سمت : مدیر گروه گسترش شبکه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

پست الکترونیکی: gostaresh@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۰۶

 

عالیه فرج پور

سمت : کارشناس گروه گسترش شبکه

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

پست الکترونیکی: gostaresh@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۰۶

 


 

 ایجاد تحول وگسترش در شبکه ها با همکاری سایر واحدهاهدف و ماموریت واحد:

 تامین دسترسی سهل وآسان مردم به گسترده ترین واساسی ترین خدمات بهداشتی با در نظر گرفتن اطلاعات اقلیمی و جمعیتی قابل دسترس

تحول در شبکه یعنی:

تغییر در برنامه ها ، ادغام برنامه ها ی جدید و…….

گسترش شبکه ها:

تجهیز وراه اندازی واحدهای جدید،گسترش برنامه و……

لازمه تحول در شبکه:

۱) نوآموزی مطالب

۲) آموزش ضمن خدمت کارکنان

۳) آموزش بدو خدمت نیروهای جدید الورود به سیستم

برنامه های واحد:

 گسترش شبکه

  آموزش بهورزی

  پزشک خانواده

  بهداشت عشایر

  نیروی انسانی

۱- گسترش شبکه:

برنامه ها ی گسترش شبکه شامل :

HNIS-

– پیگیری امور ساختمانی واحدها(احداث،تعمیر،مجوز اجاره و…)

– پیگیری امور تجهیزاتی واحدها

– واگذاری واحدهایا بخشی از آنها به بخش غیر دولتی

– بازنگری طرح های گسترش وپیگیری اجرای ضوابط گسترش

– ثبت مرگ

۲- آموزش بهورزی:

۱- نظارت بر فعالیت مدیر ومربیان مراکز آموزش بهورزی وتربیت دانش آموزان بهورزی ،

۲- تهیه وتنظیم بودجه مراکز آموزش بهورزی ،

۳- نیاز سنجی آموزشی بهورزان شاغل وبرنامه ریزی جهت دوره های بازآموزی بهورزان،

۴- پیگیری اجرای برنامه آموزشی بدو خدمت نیروهای جدید الورود به سیستم بهداشتی وتهیه پکیج آموزشی مربوطه(با همکاری سایر واحدها)،

۵- اخذ مجوز پذیرش بهورز، تعیین اولویتها،همکاری در برگزاری آزمون ورودی بهورزی ، انجام مصاحبه با داوطلبان، نظارت بر آموزش آنها ،انجام آزمکون نهایی بهورزی وصدور گواهی پایان دوره ،پیگیری انجام امور استخدامی آنها ،

۶- ادغام برنامه های جدید در نظام شبکه با همکاری سایر واحدها

۷-پیگیری تشکیل شورای نمایندگان بهورزان در شهرستانها ،اخذ گزارشات ومداخله،تشکیل جلسات استانی با نمایندگان بهورزان

۳- پزشک خانواده:

برنامه های پزشک خانواده شامل موارد ذیل است:

۱-سیاستگزاری در خصوص ارائه خدمات در مراکز مجری پزشک خانواده

۲-تعامل وهماهنگی با اداره بیمه خدمات درمانی فارس در جهت اخذ به موقع سرانه وارسال به شهرستانها

۳-پیگیری امور حقوقی ورفاهی کارکنان برنامه پزشک خانواده

۴-پیگیری ارتقاء سطح سواد بهداشتی کارکنان برنامه پزشک خانواده با برگزاری دوره های آموزشی وبازآموزی

۵-پیگیری ادامه تحصیل پزشکان خانواده (با ماندگاری وارزیابی عملکرد بالا ) در رشته MPH پزشک خانواده

۶- بررسی اسناد مالی برنامه پزشک خانواده

۷-تعیین ومحاسبه حقوق ومزایای کارکنان برنامه بر اساس دستور عمل وتفاهم نامه

۸-پیگیری نظارت مستمر ناظران ستادی برنامه از شهرستانها

۹-پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز برنامه از طریق مکاتبه با وزارت،نظام پزشکی واختصاص نیروهای طراحی جهت خدمت

۴- بهداشت عشایر:

۱- پیگیری ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جمعیت عشایر (در مناطق ییلاق وقشلاق) ونظارت بر اجرای برنامه در مناطق

۲- کنترل ثبت اطلاعات عشایر در برنامه نرم افزاری مربوطه

۵- نیروی انسانی:

۱-نقل وانتقال نیروهای بهداشتی (دائم،مامور به خدمت و…)

۲-مکاتبات مربوط به مرخصی بدون حقوق ،بازنشستگی قبل از موعد،خدمت نیمه وقت وتغییر عنوان و….)

۳-اخذ مجوز استخدام،تعیین اولویتها و…

۴-اعزام نیروی طرحی ،پیام آور و….