گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

مسئول واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی

 

فاطمه كيانپور

سمت : مدير گروه گسترش شبكه

مدرک تحصیلی : دانشجوی كارشناسي ارشد اپيدميولوژي

پست الکترونیکی: gostaresh@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: 206

 

 


 

 ايجاد تحول وگسترش در شبكه ها با همكاري ساير واحدهاهدف و ماموريت واحد:

 تامين دسترسي سهل وآسان مردم به گسترده ترين واساسي ترين خدمات بهداشتي با در نظر گرفتن اطلاعات اقليمي و جمعيتي قابل دسترس

تحول در شبكه يعني:

تغيير در برنامه ها ، ادغام برنامه ها ي جديد و…….

گسترش شبكه ها:

تجهيز وراه اندازي واحدهاي جديد،گسترش برنامه و……

لازمه تحول در شبكه:

1) نوآموزي مطالب

2) آموزش ضمن خدمت كاركنان

3) آموزش بدو خدمت نيروهاي جديد الورود به سیستم

برنامه هاي واحد:

 گسترش شبكه

  آموزش بهورزي

  پزشك خانواده

  بهداشت عشایر

  نیروی انسانی

1- گسترش شبکه:

برنامه ها ي گسترش شبكه شامل :

HNIS-

– پيگيري امور ساختماني واحدها(احداث،تعمير،مجوز اجاره و…)

– پيگيري امور تجهيزاتي واحدها

– واگذاري واحدهايا بخشي از آنها به بخش غير دولتي

– بازنگري طرح هاي گسترش وپيگيري اجراي ضوابط گسترش

– ثبت مرگ

2- آموزش بهورزی:

1- نظارت بر فعاليت مدير ومربيان مراكز آموزش بهورزي وتربيت دانش آموزان بهورزي ،

2- تهيه وتنظيم بودجه مراكز آموزش بهورزي ،

3- نياز سنجي آموزشي بهورزان شاغل وبرنامه ريزي جهت دوره هاي بازآموزي بهورزان،

4- پيگيري اجراي برنامه آموزشي بدو خدمت نيروهاي جديد الورود به سيستم بهداشتي وتهيه پكيج آموزشي مربوطه(با همكاري ساير واحدها)،

5- اخذ مجوز پذيرش بهورز، تعيين اولويتها،همكاري در برگزاري آزمون ورودي بهورزي ، انجام مصاحبه با داوطلبان، نظارت بر آموزش آنها ،انجام آزمكون نهايي بهورزي وصدور گواهي پايان دوره ،پيگيري انجام امور استخدامي آنها ،

6- ادغام برنامه هاي جديد در نظام شبكه با همكاري ساير واحدها

7-پيگيري تشكيل شوراي نمايندگان بهورزان در شهرستانها ،اخذ گزارشات ومداخله،تشكيل جلسات استاني با نمايندگان بهورزان

3- پزشک خانواده:

برنامه هاي پزشك خانواده شامل موارد ذيل است:

1-سياستگزاري در خصوص ارائه خدمات در مراكز مجري پزشك خانواده

2-تعامل وهماهنگي با اداره بيمه خدمات درماني فارس در جهت اخذ به موقع سرانه وارسال به شهرستانها

3-پيگيري امور حقوقي ورفاهي كاركنان برنامه پزشك خانواده

4-پيگيري ارتقاء سطح سواد بهداشتي كاركنان برنامه پزشك خانواده با برگزاري دوره هاي آموزشي وبازآموزي

5-پيگيري ادامه تحصيل پزشكان خانواده (با ماندگاري وارزيابي عملكرد بالا ) در رشته MPH پزشك خانواده

6- بررسي اسناد مالي برنامه پزشك خانواده

7-تعيين ومحاسبه حقوق ومزاياي كاركنان برنامه بر اساس دستور عمل وتفاهم نامه

8-پيگيري نظارت مستمر ناظران ستادي برنامه از شهرستانها

9-پيگيري تامين نيروي انساني مورد نياز برنامه از طريق مكاتبه با وزارت،نظام پزشكي واختصاص نيروهاي طراحي جهت خدمت

4- بهداشت عشایر:

1- پيگيري ارائه خدمات بهداشتي درماني به جمعيت عشاير (در مناطق ييلاق وقشلاق) ونظارت بر اجراي برنامه در مناطق

2- كنترل ثبت اطلاعات عشاير در برنامه نرم افزاري مربوطه

5- نیروی انسانی:

1-نقل وانتقال نيروهاي بهداشتي (دائم،مامور به خدمت و…)

2-مكاتبات مربوط به مرخصي بدون حقوق ،بازنشستگي قبل از موعد،خدمت نيمه وقت وتغيير عنوان و….)

3-اخذ مجوز استخدام،تعيين اولويتها و…

4-اعزام نيروي طرحي ،پيام آور و….