مبارزه با بیماری‌های واگیر

 

 

محمد نوروزی

سمت : مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پست الکترونیکی: vagir@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۰۵

 

 nourozi
زهرا سبزی

سمت : کارشناس بیماری های واگیر

مدرک تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

تلفن داخلی:۲۰۵