گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

 

ثریا انصاری

سمت : مدیر گروه سلامت جمعیت،خانواده و مدارس

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

پست الکترونیکی: family@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۰۴

 

 

 

صفیه آتش بار

سمت : کارشناس سلامت جمعیت،خانواده و مدارس

مدرک تحصیلی : کارشناسی مامایی

تلفن داخلی: ۲۰۴

 


 

سیده نرجس موسوی

سمت : کارشناس سلامت جمعیت،خانواده و مدارس

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

پست الکترونیکی: schools@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۱۸

 


 

فاطمه نهایت

سمت : کارشناس سلامت جمعیت،خانواده و مدارس

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت

پست الکترونیکی: schools@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۱۸

 


 

شیوا پالیزدان

سمت : کارشناس سلامت جمعیت،خانواده و مدارس

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت

پست الکترونیکی: schools@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۱۸