برنامه حضور پزشکان

نام پزشک زمان حضور محل ارائه خدمات
۱۱ الی ۱۱:۳۰ صبح مرکز بهداشتی درمانی محمدرسول الله(ص)
پزشک خانواده (دکتر آهن زاده) ۸ الی ۹:۳۰ صبح مرکز بهداشتی درمانی محمدرسول الله(ص)
پزشک مرکز (دکتر برهانی) همه روزه مرکز بهداشتی درمانی محمدرسول الله(ص)