برنامه کاری ارائه خدمات

 نوع خدمت زمان انجام مکان ارائه خدمت
غربالگری نوزادان روزهای زوج مرکز بهداشتی درمانی محمد رسول الله(ص)
واکسیناسیون همه روزه مرکز بهداشتی درمانی محمد رسول الله(ص)
واکسیناسیون سربازان نظام وظیفه یکشنبه مرکز بهداشتی درمانی علی ابن ابیطالب (ع)
مشاوره پیش از ازدواج شنبه -سه شنبه مرکز بهداشتی درمانی محمد رسول الله(ص)
مراقبت مادر، کودک،سالمند،میانسال، سلامت باروری همه روزه مرکز بهداشتی درمانی محمد رسول الله(ص)مرکز بهداشتی درمانی علی ابن ابیطالب (ع)
معاینات بیمه ای و طب کار دوشنبه – چهارشنبه مرکز بهداشتی درمانی محمد رسول الله(ص)
صدور صلاحیت بهداشتی مراکزتهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی همه روزه مرکز بهداشتی درمانی محمد رسول الله(ص)
صدور کارت بهداشت همه روزه مرکز بهداشتی درمانی محمد رسول الله(ص)