بهداشت حرفه ای

مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی

 

احمد ارجمندزاده

سمت : كارشناس بهداشت حرفه اي

مدرک تحصیلی : مهندسي بهداشت حرفه اي

پست الکترونیکی: herfei@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: 211

 

 arjmandzadeh