سلامت دهان و دندان

مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی معاونت بهداشتی

 

زهرا صامت

سمت : سرپرست سلامت دهان و دندان-کارشناس فناوری و اطلاعات سلامت

مدرک تحصیلی :کارشناسی مدارک پزشکی

پست الکترونیکی: amar@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: ۲۱۳

 

samet

 

 

واحد آمار مرکز بهداشت درمان شهرستان گراش 

   معرفی واحد آمار

 واحد آمار مرکز بهداشت یکی از زیر مجموعه های ستادگسترش شبکه بهداشت می باشدو هدف کلی از فعالیت‌های این واحد تهیه و تنظیم اطلاعات آماری دقیق جهت استفاده در امر برنامه ریزی مدیران و کارشناسان واحدهای ستادی می باشد. این اطلاعات آماری شامل: آمار جمعیتی شهرستان،  شاخص‌ها و آمار ماهیانه،  فصلی و شش ماهه خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی،  اطلاعات ذیج حیاتی و اطلاعات مرگ و میر شهرستان می باشد.

به منظور دسترسی به موقع به آمار خانه های بهداشت و مراکز درمانی تحت پوشش،  واحد آمار مرکز بهداشت در هر مرکز بهداشتی درمانی یک نفر از پرسنل مرکز را به عنوان رابط آماری انتخاب نموده است. رابط آماری در پایان هر ماه آمار و اطلاعات منطقه تحت پوشش خود را جمع آوری و پس از کنترل با دفاتر موجود،  اطلاعات و ارقام موجود را جمع بندی، در فرم‌های مربوطه ثبت و به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می کند.

 


شرح وظایف واحد آمار:

۱- پیگیری ارسال آمار ماهیانه از سطوح مختلف محیطی به سطوح بالاتر

۲- شرکت در برنامه های نظارتی به عنوان عضو رسمی تیم نظارت شهرستان

۳-  نظارت برعملکرد رابط آماری مراکز بهداشتی درمانی به منظور بررسی روند ثبت، جمع آوری وارسال به موقع آمارها و شاخصها

۴- ارسال پسخوراند نظارت انجام شده

 ۵- برگزاری مستمر کمیته آمار بصورت فصلی وبا دستور جلسات مشخص وپیگیری اجرای مصوبات

۶- علام زمان و پیگیری ارسال شاخصهای بهداشتی از سطوح مختلف محیطی به سطوح بالاتر

۷- برگزاری جلسات تجزیه و تحلیل شاخصهای مرکز بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی ،طی جلسه مشترک با واحدهای ستادی

۸- تهیه لیست کلیه فرمهای آماری به تفکیک مقطع زمانی جهت نصب در پایگاهها، مراکز و خانه های بهداشت

۹- رسم نمودار شاخصها وارائه آن به واحدهای مربوطه پس از برگزاری جلسات تجزیه و تحلیل شاخصها

۱۰- تهیه بانک اطلاعاتی از آمار و شاخصهای بهداشتی