تماس با ما

 

ردیف نام واحد شماره تماس
۱ معاونت بهداشتی ۰۷۱۵۲۴۴۵۲۲۳
۲ مرکز خدمات جامع سلامت محمد رسول الله(ص) ۰۷۱۵۲۴۴۱۵۸۸
۳ پایگاه بهداشتی ضمیمه مرکز خدمات جامع سلامت محمد رسول الله(ص) ۰۷۱۵۲۴۴۲۲۲۴
۴ پایگاه بهداشتی ضمیمه مرکز خدمات جامع سلامت علی ابن ابی طالب ۰۷۱۵۲۴۴۱۰۳۳
۵ پایگاه سلامت سعادت
۶ مرکز خدمات جامع سلامت ارد ۰۷۱۵۲۴۹۲۳۰۰
۷ مرکز خدمات جامع سلامت فداغ ۰۷۱۵۲۴۸۲۴۴۰
۸ پایگاه سلامت ضمیمه مرکز خدمات جامع سلامت ارد ۰۷۱۵۲۴۹۲۲۵۲
۹ خانه بهداشت آغصه ۰۷۱۵۲۴۹۰۱۲۲
۱۰ خانه بهداشت زینل آباد ۰۷۱۵۲۴۹۱۰۷۶
۱۱ خانه بهداشت فداغ ۰۷۱۵۲۴۸۲۷۴۷
۱۲ خانه بهداشت لب اشکن
۱۳ خانه بهداشت خلیلی ۰۷۱۵۲۴۸۸۲۳۲
۱۴ خانه بهداشت کنار زیارت
۱۵ خانه بهداشت حسین آباد
۱۶ خانه بهداشت کنگ و ریشه
۱۷ خانه بهداشت محمد زینا