مرکز بهداشت شهری محمد رسول الله

darmangah
درمانگاه شهري محمد رسول اله (ص)
آدرس : شهرستان گراش – خيابان امام – اول خيابان درمانگاه
تلفن هاي تماس :   52453066 – 52442224 -52442466 -071
فاكس : 52441588 – 07