مرکز بهداشت شهری علی ابن ابیطالب

darmangah02
درمانگاه شهري علي ابن ابيطالب (ع)
آدرس : شهرستان گراش – ابتداي بلوار سعادت – جنب پايگاه امداد جاده اي
تلفن هاي تماس : 52445223 – 52440403 – 52451034 – 071
فاكس : 52440467 – 071