مرکز بهداشت ارد

مركز بهداشتي درماني روستاي ارد

خانه بهداشت هاي تحت پوشش تلفن تماس ( 071 )
ارد 1 52492252
ارد 2 52492999
آغصه 52490122
زينل آباد 52491076