معاون اجرایی

 

محمد نوروزی

سمت : معاون اجرایی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی: ۲۰۵